CEMA propune modificarea Directivei de reglementare a pieței mașinilor agricole

CEMA propune modificarea Directivei de reglementare a pieței mașinilor agricole

Federația europeană a producătorilor și comercianților de mașini, utilaje, echipamente și tehnologii agricole au depus la finalul primăverii 2021, la Comisia Europeană, o serie de propuneri de modificare a Directivei referitoare la mașinile agricole, ca urmare a constatării unor disfuncționalități pe piața specifică. Se așteaptă ca foarte curând, aceste propuneri să fie discutate dar și adoptate, ele urmând să modifice, la rându-le, afacerile cu astfel de tehnologii, în Uniunea Europeană.

Motivele și obiectivele propunerii

Directiva privind mașinile (denumită în continuare MD), stabilește un cadru de reglementare pentru introducerea mașinilor pe piața unică, pe baza articolului 114 din TFUE. Obiectivele generale ale MD sunt:

  1. asigură libera circulație a utilajelor pe piața internă; și
  1. asigură un nivel ridicat de protecție pentru utilizatori și alte persoane expuse.

Tocmai pentru a mări eficiența pieței, CEMA consideră că MD urmează principiile noii abordări ale legislației UE. Este scris în mod intenționat ca fiind neutru din punct de vedere tehnologic, ceea ce înseamnă că stabilește cerințele esențiale de sănătate și siguranță (denumite în continuare ”cerințe de siguranță”), care trebuie respectate, fără a prescrie nicio soluție tehnică specifică pentru a respecta aceste cerințe.

Prerogativa producătorilor

Alegerea soluției tehnice este o prerogativă a producătorilor care lasă spațiu pentru inovație și dezvoltare de design nou. În timpul evaluării REFIT2 a Directivei, toate părțile interesate au confirmat că este un element legislativ esențial, deși a identificat necesitatea îmbunătățirii, simplificării și adaptării MD la nevoile pieței. Unii membri ai Parlamentului European și-au exprimat sprijinul pentru revizuirea Directivei privind utilajele.

În special, adaptând legislația la cerințele secolului XXI și promovând inovația pentru economia UE. Ca parte a programului de lucru al Comisiei 2020 în cadrul priorității ”O Europă potrivită pentru era digitală”, revizuirea Directivei de siguranță a produselor 2006/42 / CE privind utilajele (MD), contribuie la tranziția digitală și la consolidarea Pieței unice.

Într-adevăr, în ceea ce privește noile tehnologii și impactul acestora asupra legislației în materie de siguranță, Comisia a publicat în februarie 2020 o Carte albă despre inteligența artificială însoțită de un ”Raport privind implicațiile de securitate și răspundere ale inteligenței artificiale, internetul obiectelor și robotică.

Raportul, care a efectuat o analiză a impactului noilor tehnologii și a provocărilor pe care acestea le prezintă pentru legislația Uniunii în materie de siguranță, a concluzionat că legislația actuală privind siguranța produselor conține o serie de lacune care trebuie soluționate, în special, printre altele, în Directiva privind utilajele.

Acest lucru este și mai relevant pentru o recuperare durabilă de la pandemia COVID, deoarece sectorul mașinilor este o parte esențială a industriei de inginerie și unul dintre pilonii industriali ai economiei UE.

Având în vedere abordarea elementelor evidențiate în evaluare și elaborate în raportul de evaluare a impactului directivei privind mașinile5, precum și răspunsul la obiectivele politicii Comisiei privind digitalizarea, această propunere se așteaptă să abordeze următoarele probleme:

Problema 1: MD nu acoperă suficient riscurile noi provenite din tehnologiile emergente

Directiva 2006/42 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind utilajele. Pentru a spori încrederea în tehnologiile digitale, MD trebuie să ofere securitate juridică în ceea ce privește aceste tehnologii, lacunele existente ar putea împiedica producătorii condiții de concurență echitabile, ceea ce ar avea un impact asupra eficienței MD. Există mai multe aspecte care trebuie abordate în cadrul acestei probleme.

Primul se referă la riscurile potențiale care provin dintr-o colaborare directă om-robot, deoarece roboții colaborativi (co-roboți) care sunt proiectați să funcționeze alături de oameni și angajați sunt în creștere exponențială. O a doua sursă de risc potențial provine din utilaje conectate.

Un al treilea domeniu de îngrijorare constă în modul în care actualizările software afectează comportamentul utilajului, după introducerea acestuia pe piață. O a patra preocupare se referă la capacitatea producătorilor de a efectua o evaluare completă a riscurilor cu privire la aplicațiile de învățare automată înainte ca produsul să fie introdus pe piață.

În cele din urmă, în ceea ce privește mașinile autonome și stațiile de supraveghere la distanță, actualul MD prevede un șofer sau un operator responsabil pentru deplasarea unei mașini. Șoferul poate fi transportat de mașini sau poate însoți mașinile sau poate ghida mașinile prin telecomandă, dar nu ia în considerare posibilitatea de a nu exista șofer și nu stabilește cerințe pentru mașini autonome.

Problema 2: Incertitudini

  • Incertitudine juridică din cauza lipsei de claritate asupra sferei de aplicare și a definițiilor; și
  • posibile lacune de siguranță în tehnologiile tradiționale.

De aceea, MD are nevoie de o mai mare securitate juridică în domeniul său de aplicare și definiții, ceea ce a generat unele dificultăți pentru producători să înțeleagă cadrul legal corect pe care ar trebui să îl aplice. Au fost identificate unele suprapuneri sau neconcordanțe cu alte legislații specifice UE.

În ceea ce privește definițiile stabilite de directivă, definiția ”mașinilor parțial finalizate” a ridicat o serie de preocupări, în special centrate la limita cu definiția ”mașinilor”, iar definiția ”mașinilor” a fost clarificată.

În plus, este necesar să se clarifice excluderea mijloacelor de transport și să se consolideze coerența excluderii unor produse care intră sub incidența Directivei de joasă tensiune 2014/35/UE6, atunci când produsele respective integrează o funcție Wi-Fi.

În plus, este o practică obișnuită ca mașinile introduse pe piață să fie modificate, de exemplu pentru a adăuga o funcție sau pentru a îmbunătăți performanța. Problema este că, dacă mașina suferă o modificare substanțială, fără acordul producătorului, este posibil să nu mai fie în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță.

Actualul MD nu abordează această situație. Există o serie de cerințe privind tehnologiile tradiționale care nu au legătură cu noile tehnologii, care au fost identificate fie ca nefiind clare sau suficient de sigure, fie ca prea prescriptive și care pot împiedica inovarea.

Aceste cerințe sunt legate de instalarea aparatelor de ridicat, ascensoare cu viteză mică, scaune, protecția împotriva substanțelor periculoase, liniile electrice aeriene și vibrațiile de la mașinile portabile portabile și ghidate manual.

Problema 3: Provizioane insuficiente pentru mașinile cu risc ridicat

Evaluarea conformității terților este considerată de unele state membre și părțile interesate mai adaptată pentru a aborda riscurile ridicate care decurg din anumite grupuri de mașini. Directiva 2014/35 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice proiectate pentru utilizare în anumite limite de tensiune.

O altă problemă este că lista actuală a mașinilor cu risc ridicat din Anexa I a fost elaborată acum 15 ani, iar piața a evoluat mult de atunci. Este necesar să scoateți mașinile care nu mai sunt considerate cu risc ridicat și/sau să introduceți altele noi (cum ar fi mașinile care încorporează sisteme AI, care îndeplinesc o funcție de siguranță).

Problema 4: Costuri monetare și de mediu datorate documentației extinse pe hârtie

MD cere producătorilor să furnizeze informațiile necesare despre utilaje, cum ar fi instrucțiunile. Pentru a vă asigura că fiecare utilizator al mașinii are acces la instrucțiuni, furnizarea unei versiuni tipărite a fost considerată ca fiind cea mai viabilă opțiune.

De atunci, însă, utilizarea internetului și a tehnologiilor digitale a crescut. Cerința de a furniza versiuni tipărite crește costurile și sarcinile administrative pentru operatorii economici și are un impact negativ asupra mediului. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare și faptul că unii utilizatori sunt mai puțin pricepuți la nivel digital, există o lipsă de acces la internet în anumite medii și este posibil ca manualul digital să nu se potrivească cu versiunea produsului.

Problema 5: Neconcordanțe cu alte elemente ale legislației Uniunii privind siguranța produselor

Noul cadru legislativ este un pachet de măsuri care vizează reunirea tuturor elementelor necesare unui cadru de reglementare cuprinzător care să funcționeze eficient pentru siguranța și conformitatea produselor industriale cu cerințele adoptate pentru a proteja diferitele interese publice și pentru buna funcționare a piață unică.

Un obiectiv principal al Comisiei este acela de a alinia legislația de armonizare a produselor cu dispozițiile de referință ale Deciziei 768/2008 / CE. Deși Directiva privind mașinile este deja o directivă privind noua abordare, aceasta nu este încă aliniată la NLF. Lipsa alinierii MD la NLF creează neconcordanțe cu alte legislații UE privind produsele.

Problema 6: Divergențe în interpretare datorate transpunerii

Faptul că legislația actuală privind echipamentele tehnice este o directivă care lasă statele membre să aleagă mijloacele pentru a se conforma obiectivelor legislative, a condus la interpretări diferite ale dispozițiilor MD creând incertitudine juridică și lipsă de coerență pe piața unică. În plus, au existat întârzieri în transpunerea directivei în unele state membre.

Coerența cu dispozițiile politice existente în domeniul politic

Această inițiativă este în conformitate cu Actul privind piața unică, care a subliniat necesitatea de a restabili încrederea consumatorilor în calitatea produselor de pe piață și importanța consolidării supravegherii pieței. În acest scop, regulamentul privind produsele pentru mașini este aliniat la prevederile Deciziei nr. 768/2008 / CE8. În plus, întărește coerența cu Directiva de joasă tensiune 2014/35 / UE9, luând în considerare faptul că produsele electrice și electronice sunt excluse din prezentul regulament.

În plus, această propunere este coerentă cu politica Uniunii privind securitatea cibernetică, stabilind legătura cu viitoarele scheme de securitate cibernetică în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/881 în scopul demonstrării conformității cu viitorul regulament privind produsele pentru mașini. În plus, contribuie la simplificarea mediului de reglementare.

infoFERMA Magazin