Criterii de acordare a ajutoarelor pentru programul de ”Primă împădurire”

Criterii de acordare a ajutoarelor pentru programul de ”Primă împădurire”

APIA informează că scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

În vederea atingerii scopului, schema vizează plantaţiile forestiere realizate prin:

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagricole, așa cum sunt definite la Capitolul 17 – Definiții și abrevieri;

b) perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi neagricole, așa cum sunt definite la Capitolul 17 – Definiții și abrevieri. Terenurile agricole/neagricole împădurite în baza schemei de ajutor de stat pot constitui zone de interes ecologic, în înțelesul OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare.

1.2 Cumularea sprijinului acordat în cadrul schemei de ajutor de stat

Beneficiarii schemei nu trebuie să fie beneficiarii altor forme de sprijin din Fondurile ESI sau alte fonduri publice pentru aceeaşi suprafaţă de teren pe perioada de acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepţia, după caz, a schemelor de plăţi directe (pilonul I al Politicii agricole comune) sau a plăţilor compensatorii acordate pe suprafaţă prin măsurile de dezvoltare rurală pentru care sunt eligibili.

Solicitantul schemei de ajutor de stat poate să beneficieze de plățile directe prevăzute de Regulamentul (UE) 1307/2013 pentru suprafața agricolă ce urmează să fie împădurită în baza angajamentului aferent schemei de ajutor de stat, în cazul în care are depusă cerere unică de plată pe suprafata agricolă respectivă, iar lucrările de înfiinţare a plantaţiilor demarează după data de 1 septembrie a anului în care a fost depusă cererea unică de plată.

Dacă parcelele SAPS declarate în cererea unică de plată pe suprafață (și destinate împăduririi) suportă modificări de suprafață și este necesară depunerea formularelor M3 – de retragere și M2 de adăugare, acestea vor respecta termenele și condițiile de depunere, pentru campania în curs, conform legislației în vigoare; pentru campania în curs, se vor respecta prevederile art.13 din OMADR nr.619/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Dacă solicitantul schemei de ajutor de stat nu a putut depune formularele M3 și M2 pentru campania în curs (datorită faptului că perioada de depunere a formularului M2 nu a coincis cu perioada de emitere a Notei de constatare sau dacă nu au fost îndeplinite condițiile de depunere a formularului M3 – solicitantul fiind selectat în eșantionul de control în teren), la depunerea cererii unice de plată a campaniei următoare (Campania 2021) va delimita/digitiza parcelele SAPS în funcție de delimitarea/digitizarea parcelelor destinate împăduririi.

Direcţia Plăți Directe – Sector Vegetal APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Procedura operațională pentru primirea, evaluarea, selecția cererilor de sprijin, semnarea și depunerea angajamentelor aferente schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, sesiunea 5/2020 Cod: DPD sv – FEADR/M8 Ediţia I Pagina 10 din 331 PUBLIC CAPITOLUL 2 – BENEFICIARII PLĂŢILOR ȘI CONDIȚII DE ACCESARE A SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT 2.1

Beneficiarii schemei de ajutor de stat Beneficiarii schemei sunt:

a) deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora: unităţile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora.

b) deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Schema nu se aplică deţinătorilor publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formelor asociative ale acestora precizaţi anterior, dacă aceştia se află, după caz, în următoarele situaţii:

Sunt întreprinderi aflate în dificultate, în sensul definiţiei de la Capitolul 17 – Definiții și abrevieri, cu excepția celor din categoria persoanelor fizice, formelor de asociere simplă fără personalitate juridică (conform art.2 din Legea nr.36/1991, cu modificările și completările ulterioare) și a unităților adminitrativ teritoriale (U.A.T.), precum și a formelor asociative ale acestora.

Împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat gestionat prin APIA și AFIR, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată. În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul se poate acorda doar dacă autoritatea care gestionează respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ teritorială (UAT) de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii).

Organismul privat sau UAT trebuie să facă dovada gestionării terenurilor aflate în proprietatea statului pe toată perioada de implementare a angajamentului. Numai deţinătorii de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi pot beneficia de compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor (componentă a Primei 2).

Calitatea de fermier activ este stabilită și verificată de APIA în baza de date IACS, conform prevederilor art.9 din Regulamentul (UE) 1307/2013 precum și în baza prevederilor legislației naționale: art.6, alin (2) din OUG nr.3/2015 precum şi art.17, alin.(1) din Ordinul MADR nr.619/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Verificarea calității de fermier activ se efectuează atât la eliberarea Notei de constatare (Anexa 4) cât și la depunerea cererii de sprijin, pentru ultima campanie integrală a cererilor unice de plată. Campania integrală a cererilor unice de plată reprezintă perioada cuprinsă între 1 martie anul ”n” și 30 iunie anul ”n+1”. Direcţia Plăți Directe – Sector Vegetal APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Procedura operațională pentru primirea, evaluarea, selecția cererilor de sprijin, semnarea și depunerea angajamentelor aferente schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, sesiunea 5/2020 Cod: DPD sv – FEADR/M8 Ediţia I Pagina 11 din 331 PUBLIC

Verificarea calității de fermier activ la eliberarea Notei de constatare se efectuează pentru evaluarea de către solicitant a valorii sprijinului la care ar avea dreptul dacă este selectat pentru schema de ajutor de stat. Verificarea calității de fermier activ la depunerea cererii de sprijin reprezintă baza calculului valorii estimative a sprijinului – componenta pierdere de venit.

Pentru solicitanții care au depusă cerere unică de plată, verificarea calității de fermier activ pentru sesiunea 5/2020 a schemei de ajutor de stat se efectuează la Campania 2019 a cererii unice de plată; dacă solicitantul nu are depusă cerere unică de plată verificarea se efectuează la campania în curs – campania 2020. OUG nr.3/2015 cu modificările și completările ulterioare prevede la art.6 alin.(2):

(2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau ca persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă.

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei fizice în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

2.2 Condiţii generale de eligibilitate

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să realizeze trupuri de pădure de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,5 ha, iar terenurile pe care urmează să realizeze trupuri de pădure să fie terenuri agricole şi/sau neagricole.

b) să realizeze perdele forestiere de protecţie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,1 ha, iar terenurile pe care urmează să realizeze perdele forestiere de protecție să fie agricole şi/sau neagricole.

În cadrul schemei de ajutor de stat, termenii de teren agricol şi teren neagricol sunt definiţi după cum urmează:

Terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani.

Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani (să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată), iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă Direcţia Plăți Directe – Sector Vegetal APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Procedura operațională pentru primirea, evaluarea, selecția cererilor de sprijin, semnarea și depunerea angajamentelor aferente schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, sesiunea 5/2020 Cod: DPD sv – FEADR/M8 Ediţia I Pagina 12 din 331 PUBLIC standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/SMR) relevante.

Campania integrală a cererilor unice de plată reprezintă perioada cuprinsă între 1 martie anul ”n” și 30 iunie anul ”n+1”. Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS – Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente și pajişti permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată).

Solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii de teren agricol şi/sau neagricol eligibil pentru împădurire. De asemenea, terenurile agricole şi neagricole definite mai sus propuse pentru împădurire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

• să fie în proprietatea solicitantului sau să fie la dispoziţia acestuia pe toată perioada implementării angajamentului (A se vedea Cap.4. Documentele necesare întocmirii cererii de sprijin din GS); documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului (contracte de arendă, de concesiune etc. conform art.5 din Ordinul MADR 619/2015, cu modificările și completările ulterioare) vor avea ca obiect/destinație a terenului crearea de suprafețe împădurite/suprafețe împădurite și vor fi încheiate pentru o perioadă de cel puțin 14 ani avânduse în vedere respectarea perioadei de implementare a angajamentului; perioada de implementare a angajamentului începe la data semnării acestuia de către beneficiar şi se finalizează la data de 31 decembrie a anului 12 de angajament aferent ultimei unități amenajistice (u.a.) împădurite.

• Cu toate acestea, la momentul depunerii cererii de sprijin la APIA, potențialii beneficiari pot prezenta documente doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului cu alt/altă obiect/destinație a terenului decât crearea de suprafețe împădurite/suprafețe împădurite și care să fie valabile la data depunerii cererii de sprijin; ulterior, la semnarea și depunerea angajamentului, beneficiarii schemei de ajutor de stat vor prezenta documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului încheiate pentru o perioadă de cel puțin 14 ani și având ca obiect/destinație a terenului crearea de suprafețe împădurite/suprafețe împădurite.

• suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,1 ha. Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,5 ha. Suprafața compactă reprezintă o suprafață continuă de teren și nefracționată.

infoFERMA Magazin