MADR: Combaterea infestării terenurilor agricole cu ambrozie și aplicarea sancțiunilor

MADR: Combaterea infestării terenurilor agricole cu ambrozie și aplicarea sancțiunilor

Potrivit MADR, după transmiterea somațiilor, verificarea și constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziție a primarului, de către polițiștii locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din HG nr. 707/2018.

Personalul împuternicit de primar, polițiștii locali sau comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, după caz, efectuează două controale pe teren. Primul control se efectuează în perioada 1-15 iulie a fiecărui an pe terenul aflat în perimetrul administrativ al localității, iar proprietarii care nu au aplicat măsurile de combatere sunt sancționați cu „avertisment”.

Cel de-al doilea control este efectuat în perioada 16 iulie-31 octombrie a fiecărui an și vizează proprietarii/deținătorii/utilizatorii de terenuri care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după primirea avertismentului.

În cazul identificării cazurilor de neaplicare a măsurilor de combatere, persoanele fizice sunt sancționate cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei.

În situația când autoritățile administrației publice locale nu aplică măsurile de identificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia și de sancționare a deținătorilor acestora, după caz, specialiștii desemnați de Instituția Prefectului verifică modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin acestor instituții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de combatere a acestei buruieni.

Așadar, punerea în aplicare a măsurilor dispuse de combatere a infestării cu ambrozie a terenurilor agricole aflate în cadrul angajamentelor M.10 și/sau M.11, poate fi incompatibilă cu aplicarea corectă a acestor angajamente.

Pentru evitarea aplicării unor sancțiuni acestor beneficiari, este necesară notificarea APIA referitor la faptul că nu este posibilă aplicarea anumitor cerințe specifice ale angajamentelor.

Notificarea trebuie transmisă către APIA până cel târziu la data finală de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață, sau după această dată, în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii somației.

Notificarea trebuie să indice cerința/cerințele angajamentului M.10/M.11 care nu pot fi respectate ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin somație și să fie însoțită de o copie a somației primite de beneficiar.

APIA va analiza incompatibilitățile dintre angajamente și măsurile dispuse prin somație și va gestiona cererea de plată după cum urmează:

✓ închiderea angajamentului M.11 fără recuperarea sumelor plătite anterior în cazul dispunerii măsurii de combatere a ambroziei în zonele infestate prin aplicarea erbicidelor care conduc la excluderea din agricultură ecologică a operatorului;

✓ continuarea angajamentului M.10 fără recuperarea sumelor plătite anterior în cazul dispunerii unor măsuri de combatere a ambroziei în zonele infestate, care sunt incompatibile cu cerințe ale angajamentelor aflate în derulare pe suprafețele angajate; în aceste cazuri nu se poate acorda însă plata pentru anul respectiv dacă sunt nerespectate cerințe generatoare de costuri suplimentare și/sau pierderi de venituri conform metodologiilor de calcul (identificate cu „(P)” în fișa tehnică a M.10);

✓ aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării unor cerințe ale angajamentelor, dacă din somație rezultă că au fost dispuse măsuri de combatere a ambroziei în zonele infestate, care nu sunt incompatibile cu cerințe ale angajamentelor aflate în derulare pe suprafețele angajate.

infoFERMA Magazin