Noutăți legislative în domeniu agricol și în cel de dezvoltare rurală

Noutăți legislative în domeniu agricol și în cel de dezvoltare rurală

În cursul lunii august 2022 au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative:

–        Ordin nr. 207/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexelor nr. 5 și 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și anexelor nr. 4 și 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume.

–        Ordin nr. 217/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020.

–        HG nr. 974/2022 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022.

–        HG nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.

–        Ordin nr. 120/4.724 din 2022 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Autorității Vamale Române privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export și comerț intraunional de produse și alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor.

–        Ordin nr. 202/2.260/593 din 2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru modificarea alin. (5) al art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea rețetelor consacrate, precum și atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consecrate.

–        Ordin nr. 128/2022 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce privește colectarea datelor privind volumul vânzărilor și utilizarea produselor medicinale antimicrobiene la animale.

–        Ordin nr. 213/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activității acestor organisme.

–       Ordin nr. 238/1.290 din 2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziție publică de produse — fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României.

–       Ordin nr. 2.121/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”.

–       Ordin nr. 2.122/2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”.

–       Ordin nr. 131/2022 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale.

–       Ordin nr. 132/2022 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008.

–       Ordin nr. 133/2022 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplinește criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secțiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 168/2014.

–       Ordin nr. 239/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019.

–       HG nr. 1.030/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022.

–       HG nr. 1.031/2022 privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc.

–       HG nr. 1.032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal.

–       Ordin nr. 240/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019—2023.

–       Ordin nr. 247/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aplicarea unor prevederi ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.

–       Ordin nr. 249/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 463/2019.

–       HG nr. 1.053/2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători din sectoarele suin și avicol.

–       Ordin nr. 243/2022 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea și autorizarea punctelor de debarcare și centrelor de primă vânzare pentru debarcarea și comercializarea capturilor de pește obținute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale.

infoFERMA Magazin