S-a deschis Submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvo-mediu”

S-a deschis Submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvo-mediu”

APIA informeaza ca prin PNDR 2014–2020, document aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia C(2015) 3508/26.05.2015, cu modificările și completările ulterioare, s-a avut în vedere îmbunătățirea echilibrului dintre dezvoltarea economică și utilizarea durabilă a resurselor naturale.

În ceea ce privește Fondul Forestier Național (FFN), gestionarea durabilă a acestuia este asigurată prin cadrul de administrare creat în România, respectiv zonarea funcțională a pădurilor și administrarea acestora prin ocoale silvice în baza amenajamentelor silvice.

Cu toate acestea, caracterul intensiv al lucrărilor silvotehnice aplicate, reflectat prin numărul mare de intervenții și utilizarea la scară largă a echipamentelor mecanizate, creează premiza afectării mediului natural al pădurii, contribuind la afectarea diversității biologice, eroziunea solului, creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) etc.

Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a submăsurii 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” a avut ca scop reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor.

Submăsura 15.1 este încadrată la domeniile de intervenție 4A Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene (DI 4A) și 4B Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului (DI 4B), contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene de dezvoltare rurală aferente acestor domenii de intervenție.

Astfel, prin Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște din cadrul DI 4A se urmărește în principal asigurarea condițiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere.

De asemenea, prin menținerea lemnului mort în pădure (arbori uscați, dar nedoborâți) pentru a se descompune lent, în detrimentul valorificării economice, se urmărește păstrarea unei mari varietăți de insecte xilofage (care se hrănesc cu lemn), care la rândul lor vor contribui la menținerea în pădure a unei populații stabile de păsări insectivore.

Totodată, prin menținerea unei consistențe crescute a arboretelor, capacitatea pădurii de a contribui la reducerea concentrației de gaze cu efect de seră din atmosferă prin sechestrarea carbonului și Direcţia Plati Directe – Sector Vegetal

Procedura operaţională privind controlul administrativ al cererilor de plată pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, cod: PO-AC-M15 Ediția I Pagina 7 din 184 PUBLIC adaptare la efectele schimbărilor climatice, precum și la creșterea retenției scurgerilor de suprafață (în cazul viiturilor) va fi îmbunătățită. Totodată, prin Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri din cadrul DI 4B se are în vedere protejarea resurselor de sol forestier, prin promovarea de tehnologii extensive de exploatare a lemnului cu impact redus al solului, respectiv utilizarea de atelaje în lucrările de rărituri, în detrimentul lucrărilor mecanizate, care în prezent sunt aplicate la scară largă.

Sprijinul acordat în cadrul celor două pachete este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă (costuri standard) pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

infoFERMA Magazin